POWRÓT

 

REKRUTACJA 2016/2017     

 

 

1)  Do klas pierwszych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

2) Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami przyjmuje się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów dla kandydatów o których mowa w punkcie 1.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Wyniki sprawdzianu szóstych klas

Odpowiednia liczba uzyskanych punktów (maksymalna 80)

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu

2.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie

10

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

3.

Uczęszczanie przez kandydata do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bodzanów

7

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

4.

Zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie gimnazjum

4

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

5.

Posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie gimnazjum

3

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

6.

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

4

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata – oryginał

7.

Świadectwo z wyróżnieniem

3

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

8.

Oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy

celujący – 8

bardzo dobry – 6

dobry – 4

dostateczny – 2

9.

Ocena zachowania

wzorowe – 8

bardzo dobre – 6

dobre – 4

10.

Inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

3

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

162

 

a)     W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów określanych w punkcie , 2 komisja rozpatruje wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej i nie uwzględnia danego kryterium.

b)    Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy z punktów  2 - 3

c) O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje największa możliwa do uzyskania liczba punktów do  wyczerpania wolnych miejsc.

d)    Wniosek o przyjęcie do klasy ustala dyrektor.

e)     Kryteria określone w punkcie  2 obowiązują począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.